TÓM TẮT TIỂU SỬ

Đồng chí Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng,

nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

***

 

- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ CHÂU SA

- Họ và tên thường gọi: Nguyễn Thị Bình

- Sinh ngày 26 tháng 5 năm 1927

- Quê quán: xã Điệu Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

- Dân tộc: Kinh                                                       - Tôn giáo: Không

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa: V

- Đại biểu Quốc hội khóa: VI, VII, VIII, IX, X

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ 8/1945-01/1946: Tham gia vào phong trào quần chúng giành chính quyền tại Sài Gòn. Bắt đầu kháng chiến, tham gia tiếp tế và chuyển vũ khí ra chiến khu cho chi đội I Miền Đông.

- Từ 02/1946-6/1947: Ủy viên Ban Chấp hành Phụ nữ cứu quốc, hộ 5, Quận 3, Sài Gòn – Chợ Lớn.

- Từ 7/1947-6/1951: Thư ký, rồi Đoàn trưởng phụ nữ cứu quốc thành Sài Gòn, Bí thư Đảng đoàn Phụ nữ Sài Gòn - Chợ Lớn. Tham gia mặt trận Liên – Việt, vận động thanh niên, trí thức.

- Từ 7/1951-12/1954: Bị địch bắt giam ở khám Chí Hòa, là Chi ủy viên Chi bộ nhà tù Chí Hòa; ra tù tiếp tục hoạt động trong phong trào hòa bình, đòi thi hành Hiệp định Giơnevơ 1954.

- Từ 01/1955-1957: Cán bộ của Hội liên hiệp Phụ nữ Trung ương

- Từ 1957-1959: Học lý luận chính trị tại Trường Nguyễn Ái Quốc

- Từ 1959-1962: Trưởng ban Phúc lợi, Đảng đoàn phụ nữ Trung ương

- Từ 7/1962-12/1968: Ủy viên Trung ương phụ trách công tác đối ngoại Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.

- Từ 01/1969-6/1976: Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Trưởng đoàn đàm phán tại Hội nghị Paris (1968-1973).

- Từ 7/1976-6/1987: Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 5.

- Từ 7/1987-8/1992: Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

- Từ 9/1992-8/2002: Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

- Tháng 9/2002: Nghỉ hưu.

- Từ 2003-10/2019: Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam.

- Từ 10/2019-nay: Chủ tịch Danh dự Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam.