Quỹ Hòa bình và Phát triển  là một tổ chức có tư cách pháp nhân thành lập ngày 14/01/2005, thuộc Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị (VUFO). Quỹ hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, phi lợi nhuận theo chương trình mục tiêu của Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam.

Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động nhằm huy động sự tham gia và đóng góp của cộng đồng xã hội và các đối tác trong và ngoài nước phục vụ cho sự nghiệp hòa bình, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước, đặc biệt của Thành phố Hồ Chí Minh.

KHÁT VỌNG CỦA CHÚNG TÔI

Đứng trước thách thức toàn cầu về tình trạng bất bình đẳng, chia rẻ tại nhiều xã hội, và một lối sống phổ biến tàn phá thiên nhiên, trái đất – ngôi nhà chung của nhân loại – chúng ta phải hướng tới hiểu biết, tôn trọng, đồng cảm, hòa nhập xã hội và nhận thức đúng đắn về làm công dân có trách nhiệm. HPDF cam kết xây dựng nhận thức và vận động xã hội theo các giá trị trên qua các chương trình, hành động hướng đến nhiều đối tượng, cách tiếp cận liên hợp đặc biệt hướng đến giới trẻ.

Giá trị cốt lõi của chúng tôi:

  • Tính bản sắc: Hiểu chúng ta là ai, biết chúng ta thuộc về đâu
  • Nhân văn: Phát huy và hành động theo những giá trị nhân văn
  • Hiểu biết và kết nối: Kết nối với mọi người xung quanh và thế giới với một tâm trí cởi mở và luôn học hỏi
  • Đồng cảm và hành động: Đồng cảm và quan tâm thì phải hành động
  • Di sản & Sáng tạo: Hòa quyện sống động quá khứ & tương lai, di sản & sáng tạo

Chúng tôi phấn đấu vì:

  • Một thế giới hòa bình, giữa con người và với thiên nhiên
  • Sự phát triển toàn diện của Việt Nam, cho hôm nay và cho ngày mai
  • Một xã hội công bằng hơn, tạo cơ hội bình đẳng hơn và lối sống văn minh hơn cho mọi người