Hội nghị Hội đồng Quỹ chuẩn bị cho Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2019-2024), ngày 26/6/2019

Hội nghị Hội đồng Quỹ chuẩn bị cho Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2019-2024), ngày 26/6/2019

Hội nghị Hội đồng Quỹ chuẩn bị cho Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2019-2024), ngày 26/6/2019

Nguồn:vpdf.org.vn Copy link